Algemene voorwaarden

Bureau Peper

Laatste update: 8 Februari 2023

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en diensten die door Bureau Peper worden geleverd. De algemene voorwaarden worden geactualiseerd op de website. Heb je vragen? Neem contact met mij op.

Definities

  • Activiteit : alle type activiteiten die door Bureau Peper worden georganiseerd, waaronder teamsessies, teamtrajecten en adviesopdrachten.
  • Opdracht : de overeenkomst die ontstaat doordat opdrachtgever akkoord geeft op de offerte.
  • Opdrachtgever : de persoon of organisatie die opdracht geeft tot het uitvoeren van activiteiten door Bureau Peper.
  • Offerte : het voorstel van Bureau Peper aan opdrachtgever.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en diensten van Bureau Peper. Door opdracht te verlenen gaat opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden.

2. Indien deze algemene voorwaarden op enig onderdeel in strijd zijn met wat in de opdracht staat, gaat wat in de opdracht staat voor.

3. Bureau Peper is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. Opdrachtgever heeft het recht de opdracht binnen 4 weken na kennisname van deze wijzigingen te annuleren, indien hij niet akkoord is met de aangebrachte wijzigingen in de algemene voorwaarden.

4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden alleen als deze door Bureau Peper schriftelijk zijn aanvaard.

Diensten en levering

5. Bureau Peper levert activiteiten en diensten gericht op het bevorderen van samenwerking en verbinding binnen de publieke en commerciële sector.

6, Alle activiteiten en diensten van Bureau Peper worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij Bureau Peper uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.

7. Voorafgaand aan het verlenen van een opdracht door opdrachtgever, verstrekt Bureau Peper altijd een offerte waarin de activiteiten en diensten die binnen de opdracht worden geleverd zijn beschreven.

8. Bureau Peper zal zich inspannen om haar dienstverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig het in de offerte gestelde en waar relevant aangevuld met additioneel met opdrachtgever gemaakte schriftelijke afspraken.

9. Het eventueel inschakelen van derden gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever.

Tarieven en facturatie

10. De in de offerte opgenomen tarieven zijn geldig tot 4 weken na de offertedatum, tenzij anders overeengekomen met opdrachtgever.

11. De in de offerte opgenomen tarieven zijn inclusief kosten voor voorbereiding van de activiteit en materialen tenzij anders vermeld.

12. De tarieven zijn exclusief kosten voor locatie en bijbehorende kosten zoals die van koffie/thee/lunch etc. tenzij anders vermeld.

13. De tarieven zijn exclusief BTW, reiskosten (0,25 euro per kilometer gerekend vanaf Amsterdam) en eventuele verblijfkosten.

14. Facturen dienen binnen 30 dagen na dagtekening te worden betaald.

Wijziging en annulering

15. De opdrachtgever stelt Bureau Peper zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen in de opdracht.

16. De kosten als gevolg van een wijziging in de opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever.

17. Bij voortijdige beëindiging van de opdracht wordt 100% van het tarief in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen met opdrachtgever.

18. Activiteiten kunnen tot uiterlijk 2 weken voor aanvang door een opdrachtgever kosteloos worden verplaatst of geannuleerd.

19. Bij verplaatsing van een activiteit minder dan 2 weken voor aanvang, wordt 50% van het tarief direct in rekening gebracht en de resterende 50%, zodra de activiteit heeft plaatsgevonden.

20. Bij annulering van een activiteit minder dan 2 weken voor aanvang, wordt 75% van het tarief in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid en overmacht

21. De opdracht blijft van kracht, ook als Bureau Peper niet kan leveren conform afspraken door overmacht, waaronder ziekte, arbeidsongeschiktheid, staking, brand of andere bedrijfsstoornissen.

22. In geval van overmacht overlegt Bureau Peper met de opdrachtgever over een passende oplossing voor het uitvoeren van de opdracht.

23. Als de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, kan zowel opdrachtgever als Bureau Peper de opdracht ontbinden.

24. Bureau Peper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirect geleden schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie als gevolg van de door haar geleverde dienstverlening.

25. Bureau Peper maakt voor uitvoering van haar diensten gebruik van de services van derden. Denk hierbij aan fysieke locaties, online applicaties, additionele facilitators, enzovoorts. Als Bureau Peper derden bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is Bureau Peper jegens haar opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten die door deze derden mochten worden gemaakt, waaronder inbegrepen het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van een door een derde partij geleverde dienst die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

26. Indien Bureau Peper onverhoopt toch tot enige vorm van aansprakelijkheid gehouden zou zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt per gebeurtenis en maximaal tot het tarief van (het gedeelte van) de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Intellectueel eigendom

27. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het Auteursrecht, van door Bureau Peper ontwikkelde en gebruikte diensten en materialen behoren toe aan Bureau Peper en/of haar leveranciers.

28. De opdrachtgever verkrijgt door deelname aan een Bureau Peper activiteit enkel de gebruikrechten op door Bureau Peper geleverde diensten en materialen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het genoemde materiaal te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren, tenzij Bureau Peper hier haar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

29. Alle binnen de uitvoering van een opdracht ontwikkelde concepten, ideeën en/of plannen zijn eigendom van de opdrachtgever. Alle intellectueel eigendomsrechten aangaande deze concepten, ideeën en/of plannen liggen bij de opdrachtgever en het is Bureau Peper niet toegestaan deze te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren, tenzij de opdrachtgever hier haar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

30. Zonder afbreuk te doen aan de eigendomsrechten van de opdrachtgever, geeft de opdrachtgever Bureau Peper toestemming om als onderdeel van haar promotionele activiteiten, in algemene termen, over de opdracht te communiceren.

Vertrouwelijkheid

31. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel daartoe verplicht, zijn Bureau Peper en door Bureau Peper ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ingezette derde partijen, verplicht tot geheimhouding ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever.

32. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is Bureau Peper niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

33. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel daartoe verplicht, zal de opdrachtgever de inhoud van offertes en/of andere concurrentiegevoelige uitingen van Bureau Peper niet aan derden openbaren.

34. Bureau Peper en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Opslag en verwerking van persoonlijke gegevens

35. De opdrachtgever verleent toestemming om de verstrekte (persoons)gegevens binnen de organisatie van Bureau Peper te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen Bureau Peper en van eventueel door Bureau Peper ingeschakelde derden voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de uitvoering van de opdracht dan wel het relatiebeheer.

36. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail.

Overige bepalingen

37. De relatie tussen Bureau Peper en haar opdrachtgevers wordt exclusief beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

38. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Bureau Peper en de opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel een vervangende bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in stand zal worden gelaten.

Bureau Peper is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87154552. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op www.bureaupeper.nl.